دستورالعمل ارتقا شغلی (افقی)

یکی از مولفه های مهم در ایجاد حس رضایت و دلبستگی در کارکنان، وجود فرصت های پیشرفت و ارتقا در سازمان است. با کاهش سلسه مراتب سازمانی در سازمان های چابک امروزی و با توجه به تعداد محدود پست های مدیریتی، برای حفظ انگیزه افراد فرایند ارتقای افقی کارکنان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ایجاد فرصت پیشرفت و ارتقا شناخته می شود. در این فرایند به جای ارتقای افراد در سلسه مراتب مدیریتی، این امکان فراهم می شود تا افراد بتوانند در شغل فعلی خود با توجه به افزایش سطح مهارت و تجربه خود ارتقا یابند.

در ادامه می توانید دستورالعمل ارتقای افقی (درون شغلی) را با سرفصل های زیر در قالب فایل وورد دانلود کنید:

 1. هدف
 2. دامنه كاربرد
 3. تعاريف و اصطلاحات
 4. مسئوليت ها و اختيارات
 5. سطوح مهارتی کارکنان
 6. معیارها و مراتب ارتقا
 7. تغییر مزایای در سطوح مهارتی
 8. تطبیق در زمان ورود و جابجایی شغلی
 9. ارتقای سریع
 10. فرایند بررسی درخواست‌ها
 11. دوره زمانی بررسی درخواست‌ها
 12. فرم بررسی درخواست ارتقا

 

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lavernmerryman8lavernmerryman8
rasolkhavaninrasolkhavanin
phoebefhk51phoebefhk51
hadi_nazarpoor77hadi_nazarpoor77
jerrynoonan4863jerrynoonan4863
reyreyreyrey
chadwickh39chadwickh39
calebdebenham4calebdebenham4
venettakjwvenettakjw
trishason522trishason522