تغییر مسیر شغلی بدون از دست دادن ارشدیت!

بسیار ی از متخصصان حرفه‌ای باتجربه، دوست دارند که مسیر شغلی یا کارراهه حرفه‌ای خود را تغییر دهند و مسیر حرفه‌ای دیگری برای پیشرف خود انتخاب کنند. با این وجود، بسیاری از آن‌ها چون می‌ترسند با تغییر حرفه فعالیت خود، ارشدیت و تجربه خود در مسیر شغلیِ قبلی را از دست دهند، از این تغییر سر باز می‌زنند. نتیجه آن است که این متخصصان حرفه‌ای باتجربه در همان شغل سابق خود باقی می‌مانند، اما در آن خوشحال نیستند.

اما باید بدانید روش‌هایی وجود دارد که می‌توان به کمک آن‌ها، شغل و یا حتی مسیر پیشرفت حرفه‌ای خود را تغییر داد، و همزمان ارشدیت و تجربه اندوخته شده در سال‌های گذشته و در شغل قبلی را نیز حفظ و آن را برای کارراهه جدید، برجسته کرد.

یکی از این روش‌ها، استفاده از «اثر هاله‌ای» است. اگر شما در شغل و حرفه کنونیِ خود موفق هستید، بر اساس اثر هاله‌ای احتمال آنکه دیگران شما را در حرفه‌ها و مشاغل دیگر نیز موفق ارزیابی کنند، بیشتر است. بنابراین، از نظر آن‌ها شما می‌توانید گزینه بالقوه‌ای برای حرفه و یا شغل جدید باشید، چون ویژگی‌های مثبت و موفقیت شما در شغل فعلی‌تان به موفقیت شما در شغل یا حرفه جدید تعمیم داده می‌شد. پس، اثر این فرآیند را جدید بگیرید و از آن استفاده کنید.

روش دیگر آن است که از مزایای خود استفاده کنید. ببینید که در طول سال‌های گذشته، چه مزیت‌هایی برای خود جذب کرده‌اید. برای مثال، ارتباطات و شبکه حرفه‌ای که در طول سالیان گذشته با افراد حرفه‌ای و در مشاغل مختلف ایجاد کرده‌اید، می‌تواند سکوی پرش شما به سمت‌و‌سوی، حرفه یا شغل جدید باشد.

روش سوم آن است که به دنبال پیدا کردن فرصت‌های شغلی‌ای باشید که برای افراد باتجربه فرآهم می‌شود. برای مثال، بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند برای آن که تغییر کلانی در خود ایجاد کنند، دست به استخدام افراد باتجربه و نامتعارف از مشاغل و حرفه‌های متفاوت بپردازند. پس چرا شما یکی از آن‌ها نباشید؟

بنابراین، اگر فرد باتجربه‌ای هستید ولی در شغل و حرفه خود خوشحال نیستید، از تغییر حرفه و شغل نترسید. چون با سه روش بالا می‌توانید حرفه خود را تغییر دهید، بدون آنکه ارشدیت‌تان خدشه‌دار شود.

مأخذ: Change Your Career Without Having to Start All Over Again

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236