مدل ۳As آموزش

امروزه دست‌اندرکارن توسعه منابع انسانی با گزینه‌های زیادی از برنامه‌ها و شیوه‌های آموزش منابع انسانی در سازمان روبرو هستند. گاهی این تعدد مدل‌ها و شیوه‌های آموزش باعث سردگمی آن‌ها در انتخاب مناسب‌ترین روش آموزش منابع انسانی می‌شود. یکی شیوه‌های مناسب برای منابع انسانی، مدل ۳As آموزش است. این مدل، دست‌اندرکارن منابع انسانی را برای انجام درست آموزش کمک می‌کند. این مدل که در شکل ذیل نشان داده شده است، از سه جزء تشکیل شده است. این سه جزء عبارت‌اند از؛ نگرش (Attitude)، عاطفه (Affective) و استعداد و لیاقت (Aptitude).

3As of Service Excellence Training Model (1)

مدل سنتی آموزش (ASK آموزش منابع انسانی سه بعد نگرش، مهارت‌ها و دانش را در بر می‌گرفت. این مدل به خصوص برای صنایع خدماتی که تأمین انتظارات و نیازهای عاطفی و روان‌شناختی مشتریان را بر عهده دارند، ناکافی است. با این وجود، مدل ۳As دامنه وسیع‌تری از نیازهای آموزشی را در بر می‌گیرد.

استعداد و لیاقت: این بعد از مدل، در بر گیرنده مهارت‌ها و دانش است و توجه بهاین بعد در آموزش منابع انسانی می‌تواند به ایجاد شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان برای تأمین انتظارات فیزیکی و وظیفه‌ای مشتریان بیانجامد. بهترین روش برای تحقق این بعد از مدل آموزش، آن است که منابع انسانی درگیر طریق آموزش‌های ضمن خدمت شود.

نگرش: آموزش نگرش به شاکله ذهنی منابع انسانی مربوط می‌شود. برای آن که منابع انسانی یک شرکت بتواند انتظارات روان‌شناختی مشتریان خود را برآورده کند، باید کارکنانش تحت آموزش‌های نگرشی قرار گیرند. چون این نیازهای مشتریان، تحت تأثیر باورها، انتظارت و جریان ارتباطاتی و زبانی حاکم بر جامعه قرار دارد. منابع انسانی شرکت‌ها برای شناخت درست این نیازها و برآورده کردنشان باید تحت آموزش‌های نگرشی باشند.

عاطفه: آموزش‌های عاطفی یا هیجانی، در بر گیرنده هوش هیجانی است و می‌تواند شایستگی‌های مورد نیاز در کارکنان برای برآورده کردن انتظارات عاطفی و هیجانی مشتریان را ایجاد کند.

بنابراین، در عصری که با رقابت عجین شده است، اتخاذ رویکردی کل‌گرایانه نسبت به آموزش منابع انسانی خود، بسیار حائز اهمیت است. مدل ۳As از این قابلیت برخوردار است که شایستگی‌های مورد نیاز در کارکنان برای برآورده کردن نیازهای مختلف مشتریان را ایجاد کرده و از این طریق به تحق مأموریت و اهداف سازمان کمک کند.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ The 3As of Training

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236