راهکار موفقیت استراتژی منابع انسانی

شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای استراتژی منابع انسانی یکسانی نیستند. در یک طبقه‌بندی استراتژی های منابع انسانی به چهار دسته تقسیم می شوند:

استراتژی غیررسمیِ ابلاغ‌ نشده، استراتژی غیررسمیِ ابلاغ شده، استراتژی رسمیِ ابلاغ نشده، و استراتژی رسمیِ ابلاغ ‌شده. وضعیت منابع انسانی و سطح موفقیت هریک از شرکت‌هایی که دارای یک نوع از این انواع چهارگانه استراتژی منابع انسانی هستند با هم متفاوت است. در ادامه هر کدام از این چهار شکل استراتژی توضیح داده می شود.

استراتژی غیررسمیِ ابلاغ نشده

در این شرکت ها استراتژی منابع انسانی رسمی نیست و به‌طور ضعیف ابلاغ شده است. در این شرکت‌ها مدیران صفی فعالیت های منابع انسانی را برعهده می گیرند و واحد منابع انسانی بیشتر به اداره امور کارهای روزانه می پردازد. لذا مدیران اجرایی و مدیران صفی بر اساس ایده های کلی که در ذهن دارند به مدیریت کارکنان خود می پردازند. استراتژی ضمنی منابع انسانی در مالکیت مدیران صفی قرار دارند و در سراسر سازمان ابلاغ نمی شود. سازمان هایی که استراتژی منابع انسانی آنها غیر رسمی و ابلاغ نشده است، نقشی سنتی برای واحد منابع انسانی در سازمان قائل هستند. 

استراتژی غیررسمیِ ابلاغ شده

برخی از سازمان ها از استراتژی صریح منابع انسانی برخوردار هستند ولی برنامه های منابع انسانی که به صورت صحیحی مستند شده باشد، وجود ندارد. در این حالت استراتژی منابع انسانی از استراتژی کلی سطح کسب و کار مشتق شده و ماموریت و ارزش های سازمان هدایت‌گر وظیفه منابع انسانی آن است. مدیران این سازمان ها معتقدند که نیازی نیست که برنامه های منابع انسانی به صورتی مکتوب و رسمی درآید، بلکه آنها بر این باورند که استراتژی سازمان آنها را در تعیین آنچه که برای وظیفه منابع انسانی مورد نیاز است به آنها می دهد. در این شکل، اگر چه استراتژی منابع انسانی به صورت مکتوب وجود ندارد، با این حال مدیران به صورت ضمنی از چگونگی مدیریت وظایف منابع انسانی آگاه هستند. در این سازمان ها، برنامه ها و فعالیت های منابع انسانی یک رابطه یک طرفه با استراتژی کسب و کار دارد.

استراتژی رسمیِ ابلاغ نشده

در این حالت، استراتژی منابع انسانی به صورت مکتوب و مستند و رسمی وجود دارد. مدیران منابع انسانی مالکیت این استراتژی ها را بر عهده دارند. اگر چه مدیران منابع انسانی تلاش هایی را برای ابلاغ استراتژی های منابع انسانی به سایر اعضای سازمان انجام می دهند، مدیرانِ وظیفه ای تصورات زیادی را در رابطه با استراتژی های منابع انسانی سازمان خود ندارند. عدم سازگاری و عدم هماهنگی در تشریح استراتژی منابع انسانی توسط مدیران منابع انسانی و مدیران صفی کاملاً مشهود است. در این حالت نیز میان استراتژی منابع انسانی و استراتژی کسب و کار ارتباطی یک طرفه برقرار است. فعالیت-های منابع انسانی اغلب توسط مدیران وظیفه ای مدیریت می شوند، و از آنجایی که آنها اهداف کلی سازمان را دنبال می-کنند، از هماهنگی مناسبی برخوردار هستند.

استراتژی رسمیِ ابلاغ شده

در این شرکت ها استراتژی منابع انسانی به صورت رسمی و مستند وجود دارد، برای تمام مدیران شناخته شده است و در هماهنگی و انسجام کامل با استراتژی سطح کسب و کار قرار دارد. در این سازمان ها، وجود استراتژی منابع انسانی برای استراتژی کلی سازمان ضروری است. در سازمان هایی که دارای استراتژی منابع انسانی رسمی هستند فعالیتهای منابع انسانی به جای اینکه به عنوان فعالیت هایی جدا از هم نگریسته شود، به مثابه یک سیستم، مورد توجه قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای انسجام و سازگاری بالایی در استراتژی کسب و کار و استراتژی منابع انسانی هستند، آنهایی اند که دارای استراتژی های رسمیِ ابلاغ‌ شده هستند. بنابراین اگر هنوز در شرکت شما استراتژی منابع انسانی به شکل رسمی وجود ندارد و آن را برای همه اعضای شرکتتان ابلاغ نکرده‌اید، هر چه سریع‌تر این کار را بکنید!

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo