چرا انجام مصاحبه خروج مهم است؟

به عنوان مدیران شرکت یا متخصصان منابع انسانی ممکن است در طول مسیر همکاری خود با کارکنان، به این نتیجه برسید که نمی‌توانید با برخی از افراد همکاری خود را ادامه دهید. یا ممکن است کارکنان بخواهند که از سازمان یا شرکت شما جدا شوند.

خروج از سازمان که انواع مختلف دارد و ممکن است به شکل کناره‌گیری از خدمت، ترک شغل، اخراج و به اشکال دیگر باشد، جزء جدایی‌ناپذیر از فعالیت و زندگی سازمانی است. اما فارغ از آنکه این جدایی به چه شکلی است، بدون شک آگاهی از دلایل آن اطلاعات مهمی را برای سازمان فرآهم می‌کند تا بتواند با توجه به این اطلاعات، ترک‌خدمت‌هایی که برای سازمان زیان‌آور است را به حداقل برساند.

یکی از مهم‌ترین روش‌های کسب این اطلاعات، انجام مصاحبه‌های خروج است. مصاحبه های خروج، که قبل از اینکه فرد مورد نظر سازمان را ترک کند اتفاق می افتد، اطلاعت بسیار با ارزشی را در مورد دلایل ترک سازمان فرآهم می کند. همچنین از این مصاحبه ها می‌توان برای ایجاد تسهیل در فرآیند انتخاب افراد دیگر استفاده کرد. برخی از اطلاعات با ارزشی که از این مصاحبه ها به دست می‌آید عبارتند از:

– سیستم های پرداخت ممکن است نامناسب بوده‌اند و با حقوق و دستمزد پیشنهاد شده تناسب نداشته‌اند.

– ساعات و شیفت های کاری با زندگی شخصی افراد هماهنگ نیستند.

– شاید کارکنان از آنچه که از آنها خواسته شده است، مطمئن و مطلع نبوده و یا از روش های ارزیابی عملکرد در سازمان ناخشنود هستند. 

– ماهیت کار و یا روشی که بر اساس آن سازماندهی شده است، خسته کننده و یا بیش از حد طولانی است و نیاز به طراحی مجدد دارد.

– ممکن است فرآیندهای مدیریتی از این نظر که بیش از حد کنترلی و یا بسیار سهل گیرانه اند، مورد انتقاد باشد.

– شرایط فیزیکی کار ممکن است نامطلوب و نا امن باشد.

– شاید فرصت های آموزش، توسعه و ارتقا بیش از حد محدود است.

– کارکنان در مورد موقعیت های توسعه و بالندگی به دلیل وجود تبعیض، و یا فقدان ارتباطلات و داشتن نمایندگی، احساس عدم انصاف می‌کنند.

اطلاعات فوق بدون شک برای انجام وظایف مختلف مدیران منابع انسانی مفید هستند و به آن‌ها در ایفای اثربخش نقش‌های خود کمک می‌کنند. بنابراین انجام مصاحبه‌های خروج را فراموش نکنید!

دانلود”فرم مصاحبه خروج

دانلود “برگه تسویه و خروج از سازمان

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo