نیازسنجی آموزشی: اصول شش گانه

فرایند آموزش نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده در شرکت یا هر سازمانی نقش بسیار مهمی در کمک به بهبود توانمندی‌ها و تأمین اهداف کیفی آن ایفاء می‌کند. هر فرآیند آموزش خوب از پنج مرحله مشخص تشکیل می‌شود. این مراحل عبارتند از: ۱) نیازسنجی آموزشی ۲) طراحی و برنامه ریزی آموزش ۳) اجراء آموزش ۴) ارزشیابی نتایج آموزش  و ۵) بهبود. 

 شاید مرحله نیازسنجی آموزشی که نخستین گام فرآیند آموزش به شمار می‌آید مهم‌ترین مرحله آن نیز باشد. چرا که کل فرآیند آموزش به انجام شایسته و اثربخش این مرحله وابسته است. 

نيازسنجي به فرآيندی ي اشاره دارد كه نتيجه آن مجموعه اي از نيازهای آموزشی و فرصت های بهبود کارکنان است كه بر اساس اولويت تنظيم شده‌اند. 

انجام  نياز سنجي آموزشي در سازمان مستلزم رعايت چند اصل مهم است. این اصول عبارتند از: 

۱٫اصل تداوم: به‌دليل تغيييرات دائم محيطي و دروني سازمان یا هر شرکتی، ضرورت نيازسنجيِ مداوم ناگزير است. بنابراین مدیران منابع انسانی شرکت‌ها باید دائماً به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای اساسی آموزش متناسب با شرایط محیطی و دورنی سازمان خود بپردازند. 

۲٫اصل جامعيت: به‌دليل اهميت و جايگاه اطلاعات حاصل از نيازسنجي در برنامه ريزي، لازم است اطلاعات جامعي شامل همه ابعاد و اركان و جهات گوناگون و با استفاده از روش‌هاي مختلف گردآوري و تجزيه و تحليل شود.

۳٫اصل مشاركت: پيچيدگي موقعيت وجامعيت نيازسنجي، برخورداري از همكاري يك تيم نيازسنجي را ايجاب مي‌كند. به عبارت بهتر اصل مشارکت به درگیر کردن کل مجموعه سازمان در شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی اشاره دارد. 

۴٫اصل عينيت و اعتبار: اين اصل ايجاب مي‌كند كه حتي الامكان از روش‌هاي عيني‌تر استفاده شود وداده‌ها از عينيت و اعتبار لازم برخوردار باشند. براساس این اصل، نیازسنجی نیازمند طی کردن مراحلی علمی است و براساس حدس و گمان و یا به صورت ذهنی انجام نمی‌شود. نیازهای شناسایی‌شده و اولویت‌بندی شده باید از اعتبار لازم برخوردار باشند و ارزش سرمایه‌گذاری برای برآورده‌کردن را داشته باشند. 

۵٫اصل واقع‌بيني: دست‌اندرکاران نيازسنجي آموزش بايد پيش از تهيه و اجراي طرح نيازسنجي نسبت به مطالعه و شناخت هدف، سطح و محيط نيازسنجي و واقعيات مربوطه اقدام كنند تا زمينه و بستر كار خود را به خوبي بشناسند و متناسب با واقعيات عمل نمايند. 

۶٫اصل رعايت ملاحظات فرهنگي: براساس این اصل جو و خصوصيات فرهنگي حاكم بر سازمان در زمان نيازسنجي باید مورد توجه قرار گیرد. این اصل از دو سو لازم است. نخست از آن جهت كه اين ويژگي‌ها عملاً در كار نیازسنجی نمود پيدا مي‌كند و حتي آن را جهت مي‌دهند و دوم آن كه لازم است طرح‌ريزي نيازسنجي و انتخاب روش‌ها و ابزارها و حتي تعبير و تفسير اطلاعات متناسب با موقعيت فرهنگي و كلي سازمان انجام شود.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

olliehyltonolliehylton
AsalghasemiAsalghasemi
EROGeafedsEROGeafeds
staceygilfillanstaceygilfillan
lourdeswentzlourdeswentz
terrywbu456189terrywbu456189
AlbertButAlbertBut
katrindww9katrindww9
jenniferecholsjenniferechols
Masikh90Masikh90