برای خلاقیت بیشتر کارکنان را راهنمایی کنید

هرچند خلاقیت ۱۰۰ درصد نرم و قابل تغییر نیست و بیشتر امری است که وابسته به شخصیت افراد است، با این وجود می‌توان از طریق مداخلات هدفمند، به خصوص در بلندمدت کارکنان را خلاق‌تر بار آورد.

 

– اگر به دنبال آن هستید که به کارکنانتان یاد بدهید که خلاق‌تر باشند، تا می‌توانید به آن‌ها بازخور دهید. این امر برای از میان برداشتن شکاف بین اعتمادبه‌نفس کارکنان و شایستگی‌ها آن‌ها بسیار ضروری است. کسانی که به اندازه کافی بازخور دریافت نمی‌کنند یا آن را نادیده می‌گیرند، در ذهن‌شان به این امر که خلاق باشند پایان می‌دهند. 

– راه دیگر برای پروررش خلاقیت کارکنان، فرآهم کردن دوره‌های آموزشی برای تفکر خلاق است. برای مثال به کارکنان بیاموزید تا ایده‌های جدید را شناسایی کنند، به آن‌ها وظایف چالشی بدهید، از آن‌ها بخواهید به کسب دانش خارج از تخصص خود بپردازند و یا به آن‌ها یاد بدهید که از ترکیب ایده‌های نامربوط به هم، ایده‌های خلاقانه ایجاد کنند.

– اما یکی از بهترین راه‌های پرورش خلاقیت آن است که به افراد وظایف و کارهایی که عاشق آن هستند محول کنید. اگر بتوانید انگیزش کارکنان را، به خصوص انگیزش درونی آن‌ها را افزایش دهید، به احتمال زیاد خلاقیت آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. 

در پیاده‌سازی روش‌های فوق مدیر باید نقش مربی‌گری خود را ایفا کند و همچون مربی‌ای کارکشته کارکنان را در این مسیرها هدایت و رهبری کند. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236