وقتی تفویض اختیار خوب جواب نمی دهد

گاهی تفویض اختیار خوب جواب نمی دهد. چطور می توانید قبل از آنکه دیر شده باشد، علائم خطر را شناسایی کنید؟ برای جلوگیری از آسیب چه می توانید کنید؟ کارایی کارمندان خود را به روش های گوناگون می توانید زیر نظر داشته باشید:

 

استفاده از یک نظام پیگیری رسمی: از یک نظام رسمی قاعده مند برای پیگیری پیشرفت کارها و توجه به موعدهای مقرر استفاده کنید. 

پیگیری شخصی: می توانید به جای یک نظام پیگیری رسمی، خودتان شخصا با کارکنان خود ملاقات و پیشرفت آنها را بررسی کنید.

نمونه برداری: به صورت دوره ای نمونه ای از کارهای آنها را بررسی کنید. 

گزارش های پیشرفت کار: اگر کارمندها طبق برنامه زمانی مشخص گزارش پیشرفت کار به شما بدهند، می توانید از موفقیت یا مشکلات موجود در کار با خبر شوید.

مشاوره: در مورد مشکلات عدم پیشرفت کارها با کارکنان صحبت کنید و با هم راه حلی پیدا کنید.

لغو اختیار: اگر با وجود تلاش شما برای حل مشکل، مشکلات ادامه داشت می توانید تمام یا بخشی از اختیارات را برای انجام مستقل کار لغو کنید. در این صورت او همچنان بر روی آن موضوع کار خواهد کرد اما زیر نظر و با راهنمایی دقیق شما.

تفویض اختیار به شخص دیگر: وقتی تفویض اختیار جواب نمی دهد، آخرین راه حل سپردن کار به شخص دیگر است.  

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo