نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری: نکات کلیدی

نظام پرداخت یا نظام حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین نظام‌های منابع انسانی در هر شرکتی است که طراحی و پیاده‌سازی خوب این نظام و استراتژی‌های آن می‌تواند ارزش افزوده را به سازمان وارد کرده و آن را در کسب و حفظ مزیت رقابتی کمک کند.

قانون خدمات کشوری

یک نظام جبران خدمات خوب که منجر به کسب مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود، باید مواد قانونی مرتبط به فعالیت شرکت وسازمان را رعایت کند. در کشورمان، ایران، یکی از این قوانین مهم، قانون مدیریت خدمات کشوری است. هرچند این قانون و اجرای آن برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی الزامی است، اما مفاد آن می‌تواند راهنما و الگوی نسبتاً خوبی برای طراحی یک نظام پرداخت یا نظام جبران خدمات خوب در سازمان و شرکت‌های خصوصی باشد. در این نوشتار، شرحی از این مفاد مهم قانونی از قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه می‌شود:

 براساس ماده ۶۴: نظام پرداخت کارکنان براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی این قانون خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور، ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

براساس تبصره ۲ ماده ۶۵: کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گیرند.

براساس ماده ۶۶: حداکثر امتیاز مربوط به حق شاغل (که شامل عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت  و تجربه است)، برای هر شاغل از هفتاد و پنج ‌درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

براساس ماده ۶۸: علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵)، یعنی حق شغل، و ماده (۶۶)، یعنی، حق شاغل، که حقوق ثابت تلقی می‌‌شوند، فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت است:

۱- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند تا به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) ‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداری بوده‌اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

۳- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

۴- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر هستند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل هم‌سطح کارشناسی حداکثر(۱۵۰۰) امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌شود.

۶- فوق‌العاده کارایی و عملکرد:

الف- به حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از کارمندان، براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌کنند.

ب- میزان بهره‌مندی کارمندان از سقف هفتاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(۷۰%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰% ، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می‌شود.

۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

۸- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌شود.

۹- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت کرد.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده‌های وی تجاوز کند.

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی هستند.

۱۰-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در نظر گرفته خواهد شد.

براساس ماده ۶۹: دستگاه می‌تواند تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحاتی نظیر اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی، و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده در هرکدام از واحدهای سازمانی ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه)، به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت کند.

براساس ماده ۷۵: امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) است.

براساس تبصره ماده ۷۶: سقف حقوق ثابت (امتیاز شغل و امتیاز شاغل)  و فوق‌العاده‌های مستمر (فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی)، نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

براساس ماده ۷۹: کلیه مبالغ پرداختی به کارکنان، اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج شود.

براساس ماده ۹۵: حق‌الزحمه به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر)، متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.

براساس ماده ۹۹: پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز است و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

براساس ماده ۱۰۴: در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵/۲) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

براساس ماده ۱۰۶: مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) (فوق‌العاده ویژه) این قانون است.

براساس ماده ۱۰۷: به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند، به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده، پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه است، کسر می‌شود.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236