مشت آهنین در دست کش مخملی

این نوشتار تحلیلی است بر نقل قولی از یکی از نامداران و بزرگان دوره های باستان ژاپن به نام ایکدامیتسومایا.

 

«برای فرمانروایی خوب یک کشور، یک رهبر باید هم با اقتدار عمل کند و هم مهربان باشد. اگر شما هرگز اقتدار خود را بکار نبرید و همواره مهربان باشید، آنگاه به گونه ای که کودکان لوس و نافرمان در س های خود را تخواهند آموخت، زیردستان شما به خوبی وظیفه خود را به جا نخواهند آورد. با این همه اگر شما پیوسته اقتدار خود را به کار گیرید و همواره خشونت را به کار ببندید، شاید برای مدتی کامیاب باشید، ولی سرانجام کارها به سامان نخواهد شد زیرا آنان که زیر دست شما کار می کنند، هرگز از بودن با شما احساس رضایت نمی کنند.

اگر شما هرگز نرم خویی نکنید اقتدار شما نیروی خود را از دست خواهد داد و اگر هرگز درشت خویی نشان ندهید مهربانی شما بی اثر خواهد شد. کلید اصلی آن است که شما با زندگی مردم عادی آشنا شوید. تا زمانی که به اوضاع زندگی آنها پی نبرید، نمی توانید به درشت خویی و نرم خویی رفتار کنید».

این یگ گفته خردمندانه است. درشت خویی و نرم خویی با خشونت و مهربانی و سرزنش و سپاس گزاری، برابر است. هر دو ضروری هستند ولی باید به درستی اعمال گردند. اگر همواره زیردست خود را بستایید، فکر می کنند که عالی هستند و هرگز به فکر پرورش خود نخواهند بود.

از طرف دیگر، اگر شما همواره به سرزنش زیردستان بپردازید، آنها از ابراز ایدهای خوشایند خود در مقابل شما پرهیز می کنند و تلاش می کنند تا جدای از شما به کار بپردازند، در حالی که به ظاهر از دستورات شما پیروی می کنند. باید میان مهربانی و شدت عمل، تعادل برقرار شود.

این بدان معنا نیست که تعادل باید بر پایه پنجاه-پنجاه باشد. درشت خویی باید کمتر از مهربانی به کار بسته شود. این شیوه به شما اجازه می دهد شما با ملایمت رفتار کنید و در همان حال بیشترین تلاش زیردستان خود را برانگیزید. در عین حال، در عمل رهبرانی هستند که همواره می توانند با زیردستان خود مهربان باشند و آنها را به تلاش زیاد برانگیزاند و نتیجه های عالی به دست آورد. در این روش، درشت خویی رهبر نهفته است ولی به گونه ای زیردستان را از آن آگاه می کند که مشتی آهنین در دست کشی مخملی دارد.

همانطور که «ایکداماسا» گفت شما از راه «پی بردن به زندگی مردم» یا همان پی بردن به انگیزه های که انسان را به تلاش وا می دارند، می توانید به خوبی آنها را به تلاش و کوشش با رغبت وا دارید. پس با همه یکسان برخورد نکنید و برای هر یک از زیردستان خود روشی جداگانه انتخاب کنید.

 

منبع

مشت آهنین در دستکش مخملی و ۱۰۱ ویژگی مدیریت و رهبری. ماتسوشیتا. ترجمه محمدعلی طوسی 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo