گزارش شناسایی و قدرانی انجمن منابع انسانی آمریکا: ۲۰۱۵

این گزارش ۲۰۱۵، اقدامات شرکت های پیشرو را در شناسایی و قدرانی و انتظارات آنها از برنامه های پاداش و نتایجی که کسب کرده اند را روشن می کند. در این گزارش چالش های اصلی شرکت ها در موضوع منابع انسانی نیز بررسی شده است. می توانید این گزارش را در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax