گزارش شناسایی و قدرانی انجمن منابع انسانی آمریکا: ۲۰۱۵

این گزارش ۲۰۱۵، اقدامات شرکت های پیشرو را در شناسایی و قدرانی و انتظارات آنها از برنامه های پاداش و نتایجی که کسب کرده اند را روشن می کند. در این گزارش چالش های اصلی شرکت ها در موضوع منابع انسانی نیز بررسی شده است. می توانید این گزارش را در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]