گزارش شناسایی و قدرانی انجمن منابع انسانی آمریکا: ۲۰۱۵

این گزارش ۲۰۱۵، اقدامات شرکت های پیشرو را در شناسایی و قدرانی و انتظارات آنها از برنامه های پاداش و نتایجی که کسب کرده اند را روشن می کند. در این گزارش چالش های اصلی شرکت ها در موضوع منابع انسانی نیز بررسی شده است. می توانید این گزارش را در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli