گزارش مشوق های مالی و غیرمالی ۲۰۱۵

این گزارش در سال ۲۰۱۵ با هدف شناسایی اهداف و چالش های طراحی و پیاده سازی برنامه های پاداش و مشوق های مالی و غیر مالی، با نظرسنجی از متخصصن منابع انسانی تدوین شده است. اگر می خواهید بسته پاداش و مشوق مناسبی را طراحی کنید، خواندن این گزارش به شما در طراحی کمک خواهد کرد. این گزارش را در ادامه دانلود کنید:

 

گزارش مشوق های مالی و غیر مالی ۲۰۱۵ موسسه سرمایه انسانی

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli