تمپلیت ثبت و مقایسه شایستگی های کارکنان

بعد از ارزیابی شایستگی های کارکنان از طریق مصاحبه، آزمون های رفتاری و یا کانون ارزیابی، می توانید از این تمپلیت برای ثبت و مقایسه شایستگی های کارکنان استفاده کنید. فایل اکسل این تمپلیت را را در ادامه دانلود کنید:

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag