فرم های اجرای برنامه مربیگری

می خواهید مربیگری را انجام دهید ولی ابزاری برای آن ندارید. ما فرم های زیر را برای اجرای این برنامه گردآوری کردیم:

  1. فرم درخواست قرار گرفتن تحت نظر مربی
  2. فرم درخواست ایفای نقش مربی
  3. فرم برنامه اقدام فرد تحت مربیگری
  4. فرم توافق‌نامه مربیگری
  5. فرم پیگیری اهداف
  6. فرم ارزیابی پایانی- برای مربیان
  7. فرم ارزیابی پایانی- برای فرد تحت مربیگری
  8. فرم خودارزیابی شنود موثر مربیگری
  9. فرم فهرست وارسی ارزشیابی خود به عنوان مربی

می توانید فایل وورد مجموعه این فرم ها را در ادامه دانلود کنید.

۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli