فرم های اجرای برنامه مربیگری

می خواهید مربیگری را انجام دهید ولی ابزاری برای آن ندارید. ما فرم های زیر را برای اجرای این برنامه گردآوری کردیم:

  1. فرم درخواست قرار گرفتن تحت نظر مربی
  2. فرم درخواست ایفای نقش مربی
  3. فرم برنامه اقدام فرد تحت مربیگری
  4. فرم توافق‌نامه مربیگری
  5. فرم پیگیری اهداف
  6. فرم ارزیابی پایانی- برای مربیان
  7. فرم ارزیابی پایانی- برای فرد تحت مربیگری
  8. فرم خودارزیابی شنود موثر مربیگری
  9. فرم فهرست وارسی ارزشیابی خود به عنوان مربی

می توانید فایل وورد مجموعه این فرم ها را در ادامه دانلود کنید.

۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag