گزارش بسته رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا ۲۰۱۵

اینکه بدانیم سایر شرکتهای دنیا چه آیتم های رفاهی برای کارکنان خود در نظر می گیرند به متخصصان منابع انسانی در طراحی بسته متنوع رفاهی برای کارکنان خود کمک می کند. گزارش مزایای رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا که بر اساس نتایج پژوهش بین شرکت های امریکایی به دست آمده است را در ادامه دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli