گزارش بسته رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا ۲۰۱۵

اینکه بدانیم سایر شرکتهای دنیا چه آیتم های رفاهی برای کارکنان خود در نظر می گیرند به متخصصان منابع انسانی در طراحی بسته متنوع رفاهی برای کارکنان خود کمک می کند. گزارش مزایای رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا که بر اساس نتایج پژوهش بین شرکت های امریکایی به دست آمده است را در ادامه دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]