برگه تسویه و خروج از شرکت

در هنگام خروج فردی از شرکت خود باید مواردی در هنگام خروج چک شود تا اجازه خروج و تسویه داده شود.

این فرم شامل یک صفحه فایل وورد مراحل تسویه و خروج از سازمان است.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag