ارزیابی مهارت تفویض اختیار

از این ابزار برای آگاهی از اینکه تا چه اندازه خوب تفویض می کنید، استفاده کنید.
۴۵,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag