ارزیابی مهارت تفویض اختیار

از این ابزار برای آگاهی از اینکه تا چه اندازه خوب تفویض می کنید، استفاده کنید.
۴۵,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli