چاپ مهر ۹۴

مدیریت بهره وری منابع انسانی با رویکرد دانشی 
بهینه سازی ظرفیت منابع انسانی (با تاکید بر فرهنگ سازمانی، توانمندسازی کارکنان و بهره وری منابع انسانی) 
توسعه منابع انسانی: با تاکید بر مفاهیم خود توسعه یی، خودرهبری و خودمدیریتی
مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی بر پایه ی شایستگی
روابط کار و روابط صنعتی (اصول و مبانی)
مدل شایستگی مدیر رسانه
طرحواره‌ها و فرسودگی شغلی
رابطه رضایت شغلی کارکنان آموزشی منطقه بیضاء با سنخ شخصیتی ‌A – B
روش موثر نفوذ و ارتباط با دیگران (از راه شناخت تیپ شخصیتی آن ها)
۱۰۱ راهکار موفق ایجاد رابطه شغلی
طراحی شغلی و تعهد سازمانی
ارتباط سازمان یادگیرنده با موفقیت شغلی در آموزش و پرورش
تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی
توسعه ی توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی
مدیریت بهره وری نیروی انسانی
مشاغل مرتبط با خودرو (معرفی تا معرفت)
مذاکره ناب
مهارت های انسانی مدیران و اثربخشی سازمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار
رهبری یادگیری: فرآیند، درون‌مایه‌ها و موضوعات در زمینه‌های بین‌المللی
رییس دانشکده: رهبری علمی از درون
ساختارسازی مدیریت و رهبری در هفت روز

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

StephenjarStephenjar
JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.comYeganeh_mehri@yahoo.com
diegoTexdiegoTex